Korrosion, brintskørhed og inhibitorer

Definition af korrosion
Korrosion kan defineres som et uønsket kemisk eller elektrokemisk
angreb på et metal.

Korrosion og brintskørhed
Processen, hvor jern under påvirkning af ilt og vand omdannes til rust,
kan opfattes som to elektrokemiske processer:

1. Fe => Fe++ + 2e–                     (jern omdannes / anodeproces)

2. O2 + H2O + 4e => 4 OH–     (ilt og vand omdannes /katodeproces)

Under visse omstændigheder undertrykkes omdannelsen af ilt og vand.
I stedet omdannes brintioner til gasformig brint (H2):

3. 2H+ + 2e => H2   katodeproces     (f.eks.) i lavt pH område)

På en metaloverflade kan gasformig brint dissociere, dvs. at brintmolekylerne
splittes til brintatomer. Hvis brintatomer diffunderer ind i stålet er der risiko
for brintskørhed.
Brintskørhed er et fænomen, der kan forekomme i metaller i forbindelse med
kemisk eller elektrokemisk behandling, der medfører brintudvikling f.eks.
katodisk elektrolytisk affedtning eller korrosion. Atomart brint dannet på
metaloverfladen diffunderer som nævnt ind i materialet, hvor det rekombinerer
til molekylar brint i korn grænserne ved slaggepartikler eller ved fejl i metallets
gitterkonstruktion. Rekombinationen til molekylar brint kan forårsage ekstremt
høje tryk, der kan medføre revnedannelse og evt. brud.1|

Korrosionsprocesser på stål eller andre metaller, der er sammenføjet hermed,
kan danne brint i en mængde, der er tilstrækkelig til at fremkalde brintskørhed.

1Kilde: Miljønyt Nr. 8 1993: Kemiske afrensningsprocesser, Miljøministeriet Miljøstyrelsen.

Inhibitorers betydning
For at undgå korrosion og brud som følge af brintskørhed kan man anvende en korrosionsinhibitor,
der forhindrer eller stopper korrosionsprocesserne.
En forkert korrosionsinhibitor eller ukorrekt mængde af inhibitor kan godt nedsætte korrosions-
hastigheden på stålet, men samtidig øge brintudviklingen – herved stiger risikoen for brintskørhedsbrud!
For at undgå materialeskader er det derfor meget vigtigt, at produkter, der anvendes på metaloverflader, bliver brintskørhedstestet af et akkrediteret laboratorium.