Audit ISO 14001:2015

Re-certificering 14001 14.08.23

Auditkonklusioner:
Auditering er baseret på stikprøver af tilgængelige informationer, og auditmetoderne, der blev anvendt, inkluderede interviews, observationer, stikprøver udført på aktiviteter og gennemgang af dokumentation samt registreringer.
Alle auditerede var åbne og positive.
Det er et velfungerende miljøledelsessystem. Virksomheden er ISO 14001 certificeret siden 1999, og det er let at finde ønsket dokumentation. 
Der arbejdes fint med scope 1, 2 og 3, og der er fastlagt mål for perioden 2023 til 2025.
Der arbejdes fint med FN´s 17 verdensmål.
Flot orden og ryddeligt i produktion og på lager.
God fokus på produktudvikling, og at substituere miljøskadelige og sundhedsskadelige produkter med produkter der er bedre for miljø og sundhed/helbred.
Der fremkom under audit 1 mindre afvigelse, der kræver opfølgning og korrigerende handlinger.
Der fremkom under audit 3 forbedringsmuligheder.
Der indstilles til ISO 14001 re-certificering, når den mindre afvigelse er behandlet, og korrigerende handling er accepteret.

06.09.23
Afvigelsen er nu lukket og certifikat modtaget.

De 3 forbedringsmuligheder:

Miljø/Ledelse:
Overvej at få en ekstern auditor til at gennemføre intern audit.

Indkøb, oplagring og blanding af kemikalier:
Overvej at udarbejde plantegning med flugtveje og placering af brandbekræmpelsesudstyr for produktion, lager og administration.
(Forslag er implementeret. Plantegning er udarbejdet og bedre skiltning opsat)

Indkøb, oplagring og blanding af kemikalier:
Set Instruktion for krav til leverandører (Indkøb). Det anbefales at leverandør “performance” vedr. bæredygtighedsprofil dokumenteres.

Miljø Certifikat

Besma Miljø Certifikat
Audit 08.08.22
Auditkonklusioner
Auditering er baseret på stikprøver af tilgængelige informationer, og auditmetoderne, der blev anvendt, inkluderede interviews, observationer, stikprøver udført på aktiviteter og gennemgang af dokumentation samt registreringer. Formålet med besøget er tilfreds-stillende opfyldt. Der er ikke rejst afvigelser på dette besøg.
Virksomheden er klar til recertificering.God og effektiv opfølgning på observationer fra sidste besøg.
Gennemgået FN verdensmål med alle medarbejdere.
Ryddelighed og orden såvel inde som udenfor.
Gode audits med fokus på risk.
Stærk nyt produkt Degrease+Wash med lovende resultater på både arbejdsmiljø og miljø.
Mere kunde fokus og segmentering af kunder.

 

Ledelsessystemets effektivitet

Obligatorisk gennemgang af:

 1. Systemdokumentation
  Systemet er levende og medarbejderne inddrages i opdateringer.
 1. Effektiv implementering og vedligeholdelse
  Det er effektivt implementeret.
 1. Forbedring
  Der arbejdes med miljøforbedringer på alle niveauer.
 1. Væsentlige mål og målsætninger og overvågning af opnåelse
  Målene er ikke nået, men de fastholdes.
 1. Intern audit plan/program
  Audit gennemføres effekt og med fokus på risk.
 1. Ledelsens evaluering
  Den følger standarden.
 1. Korrigerende og forebyggende handlinger
  De laves løbende.

Forbedringsmuligheder
Man bør sikre fokus på ny udviklet produkt Degrease+Wash ved brug af bl.a. cirkulær økonomi – metode bør vælges og dokumenteres.

CO2 aftryk bør vurderes på nyt produkt og benchmarkes ift. brug af organiske opløsningsmidler – og kigge på GHG protokol.

Der bør gennemføres og evalueres på jeres beredskab, tag også behørig hensyn til jeres business continuity ift. ISO 22301.

Audit 2/8-2021

 

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 2/8-2021:

Auditering er baseret på stikprøver af tilgængelige informationer, og auditmetoderne, der blev anvendt, inkluderede interviews, observationer, stikprøver udført på aktiviteter og gennemgang af dokumentation samt registreringer.

Ledelsessystemet anvendes effektivt af alle medarbejdere, og det benyttes til effektive forbedringer overalt i organisationen.

Formålet med audit er tilfredsstillende opfyldt.

God ansvarlig opfølgning fra sidste besøg, og generelt en eksemplarisk miljøansvarlig adfærd i hele værdikæden.

Der er ikke rejst afvigelser, og Besma er derfor indstillet til fortsat
certificering op mod ISO 14001: 2015.

Audit 3/8-20

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 3/8-20:

Gennemgang af manual og ingen afvigelser rejst.

Systemdokumentation.
Effektiv implementering og vedligeholdelse.
Forbedring.
Væsentlige mål og målsætninger og overvågning af opnåelse.
Intern audit plan/program.
Ledelsens evaluering.
Korrigerende og forebyggende handlinger

Systemet er klar til recertificering.

Resultat af Auditfase 1 er tilfredsstillende. Konklusion er dokumenteret.
Der kan fortsættes til Auditfase 2.

Der er ikke rejst afvigelser, og Besma er derfor indstillet til fortsat
certificering op mod ISO 14001: 2015.

Audit 20/8-19

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 20/8-19:

Der er også strategi for udviklingsarbejdet, der følger de udfordringer, der er i de forskellige brancher for rengøring. Samtidig er der også fokus på at sikre, at klassificeringer mv. altid er så lav som muligt, selv når leverandørerne ændrer på deres produkter.

Opfølgning pr. kunde er meget detaljeret. For hver eneste kunde. Ledelsens evaluering referat 9. august 2019 og ledelsessystemet er gennemgået.
Revisionsrapporter: Salg, adm, logistik og indkøb samt produktionen er gennemgået.
Ingen afvigelser, dog et forbedringsforslag, der er taget til efterretning.
Mål er set. Det er 3-årige mål.
Mål for produktudvikling er defineret som hensigter for at opnå noget, da den arbejder typisk med substitution af
miljøfarlige stoffer.
Miljømål på salg er evalueret. Målene over tre år er stadig i fremgang, dog har der været visse tilbagefald i 2018 i forhold til 2017.
Instruktioner er kendt af alle medarbejdere, og derfor godt implementeret. Miljøpolitik, rammer og vilkår samt interessenter: Ingen væsentlige ændringer.

Der er ikke rejst afvigelser, og Besma er derfor indstillet til fortsat certificering op mod ISO 14001: 2015.
Vedligeholdelsesbesøg 2 /20.08.19

Audit 23/8-18

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 23/8-18:

Besma har nu et modent miljøledelsessystem, der har miljørigtige produkter som sit virksomhedsgrundlag. Virksomhedens strategiske retning er at udvikle, producere og sælge miljørigtige rengørings- og renseprodukter. Dokumentation og systemelementer som ledelsens evaluering, intern audit, afvigelser og korrigerende handlinger miljømål, -performance, overholdelse af lovkrav er blevet auditeret og fundet opdateret og OK.

Stadig meget fin styring på lovkrav, herunder evaluering af lovkrav.

Der foreligger for hvert miljøforhold driftsprocedurer med fastlæggelse af ansvar, betingelser for job, hvad der skal gøres og
hvornår. Der evalueres på alle forhold i miljøgruppen og endelige i forbindelse med ledelsens evaluering.

Besma arbejder fint på alle fronter jf. ovenstående.

Der er ikke rejst afvigelser, og Besma er derfor indstillet til fortsat certificering op mod ISO 14001: 2015.

Recertificering efter ny standard

Audit 27/6-17

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 27/6-17:

Besma har fået revurderet og ajourført sit miljøledelsessystem, så det nu fremstår fint i forhold til virksomhedens strategiske
retning med at udvikle, producere og sælge miljørigtige rengørings- og renseprodukter.

Det er specielt blevet udarbejdet en kortlægning af væsentlige miljøforhold i produktudvikling og i salg, og disse miljøforhold
er blevet prioriterede, og hvortil der også er udarbejdet mål og handleplaner.

Der er fin styring på lovkrav, herunder evaluering af lovkrav.

Der foreligger for hvert miljøforhold driftsprocedurer med fastlæggelse af ansvar, betingelser for job, hvad der skal gøres og hvornår.
Der evalueres på alle forhold i miljøgruppen og endelige i forbindelse med ledelsens evaluering.

Audit 14/6-16

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 14/6-16:

“Besma har stadig et godt fungerende miljøledelsessystem, som har været velholdt i mange år. Det er over tid blevet tilpasset virksomheden og dets gøremål på en rigtig god måde. Der er fin deltagelse af alle i virksomheden i forhold til deres ansvarsområde.
Virksomhedens strategi er kædet uløseligt sammen med miljøledelsessystem, idet Besmas salgsparametre netop er miljøvenlige rensevæsker. Der arbejdes med salg af miljøvenlige rensevæsker som miljøplaner, hvilket siger noget om sammenhængen mellem miljø og virksomhedens eksistensgrundlag.

Godt arbejde. Der er rejst to forbedringsforslag, som tages op i forbindelse med recertificering mod den nye standard.
Virksomheden anbefales til fortsat certificering”.

Audit 11/8-15

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 11/8-15:

“Der er ikke rejst hverken afvigelser, observationer eller forbedringsforslag. Der er vel kun at sige: fortsæt det gode arbejde.”
Virksomheden anbefales til fortsat certificering.

Recertificering 11/6-14

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved recertificeringen den 11/6-14:

Meget velbeskrevet og velimplementeret miljøledelsessystem. God fokus på de væsentligste miljøforhold, nemlig jeres produkter.
Meget fin tilgang til intern audit med cases. Meget fin viden om miljøforhold og afværgeforanstaltninger hos produktionsmedarbejderne.

Indstilling til certifikat anbefales.
Ingen afvigelser.

Audit 24/6-13

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 24/6-13:

Besma har et fint implementeret miljøledelsessystem, der bruges aktivt i virksomheden. Miljøledelsessystemet er fokuseret både på produkt
og produktionsforhold, og er på den måde inde på hele værdikæden for rengøringsmidler. Hele virksomhedens vision og eksistensgrundlag er baseret på at levere miljørigtige rengøringsmidler, hvilket også fremgår af systemet.
Der er sat ekstra ressourcer ind på produktudvikling, som virksomheden ser som en styrke til både at lave miljøforbedringer og samtidig til at øge salget.
Virksomheden har en god måde til at få opdateret lovgivningsstof på, og bruger dette aktivt til også at lave produktforbedringer.

Der er ikke givet afvigelser på dette besøg og virksomheden er indstillet til fortsat certifikat.

Audit 26/6-12

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion den 26/6-12:

På baggrund af den gennemførte audit kan konstateres, at miljøledelsessystemet er godt implementeret i de auditerede funktioner og der foregår et godt og grundigt miljøledelsesarbejde på virksomheden.

Der er ikke rejst afvigelser i forbindelse med audit. Fortsat certificering anbefales. Der henvises i øvrigt til de i rapporten nævnte observationer, styrker og forbedringsmuligheder.

Recertificering 21/6-11

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved recertificeringen den 21/6-11:

Systemet lever fuldt ud op til kravene i ISO 14001. Systemet er godt vedligeholdt og opdateret.
Systemet er fint udbygget med mange relevante driftsinstruktioner.

Ingen anbefalinger.
Ingen afvigelser.

Audit 6/5-10

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved audit den 6/5-10:

Styrker:
Der er en stor bevidsthed og fokus på miljø i hele organisationen, og ledelsessystemet er særdeles godt vedligeholdt og implementeret.
Der er en god styring af dokumentation i forbindelse med udvikling af nye/ændrede produkter.
Der er en god fokus på produkternes miljøforhold samt fastsat miljømål om forbedring af udvalgte produkters miljøforhold.

Dokumentation for intern audit.
Der er god orden i diverse registreringer og papirer.
Der er et godt kendskab til de lovmæssige krav, og ændringer i lovgivningen følges nøje.
Virksomheden fremstår pænt og ryddelig.

Forbedringsmuligheder:
Systemet for evaluering af overholdelse af lovmæssige krav bør detaljeres med hensyn til hvilke specifikke krav, der evalueres, og de tilhørende registreringer af resultatet af evalueringen.
Liste over væsentlige miljøforhold bør revurderes, så der bliver en mere klar skelnen mellem de væsentlige miljøforhold samt de udpegede indsatsområder.
Husk at bruge afvigelsessystemet konsekvent (f.eks. i forbindelse med udsættelse af intern audit).
Liste over transportklassificerede råvarer bør medtages i systemet.

Audit 23/4-09

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved audit den 23/4-09:

Styrker:
Virksomheden udviser god miljøbevidsthed og afsætter mange ressourcer til miljøarbejdet. Der er stor fokus på de miljømæssige aspekter ved virksomhedens produkter og der kommunikeres særdeles godt til kunderne og omgivelserne om væsentlige miljømæssige forhold ved brugen af virksomhedens produkter.
Virksomhedens ledelse og medarbejdere udviser stort engagement i miljøarbejdet.
Systemet er detaljeret, godt vedligeholdt og godt implementeret.
God orden i diverse registreringer og papirer.
God praksis for registrering af overholdelse af lov.
God praksis for håndtering af afvigelser.
God kommunikation med medarbejdere (bl. a. kvartalsmæssige miljøgruppemøder) om omgivelser (bl. a. jævnlig opdatering af hjemmeside, afholdelse af kurser, deltagelse i messer)
God kommunikation med myndigheder.
God praksis for uddannelse af medarbejdere.
God praksis for nødberedskab og brandberedskab.
God håndtering af affaldssortering i produktionen og på de udendørs arealer.
Virksomheden fremstår pænt og ryddeligt inde i produktionen og på de udendørs arealer.

Forbedringsmuligheder:
Overholdelse af lov bør tydeliggøres i ledelsens gennemgang.
Det bør undersøges mere detaljeret hvor mange brandenheder virksomheden må opbevare på Friis Hansensvej 6. Måske begrænser man sig unødigt. Besværlig transport mellem Ternevej og Friis Hansensvej af opløsningsmidler kan muligvis reduceres.

Audit 22/4-08

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved audit den 22/4-08:

Styrker:
Ledelsen og virksomhedens medarbejdere udviser stort engagement og fin miljøbevidsthed i alle væsentlige miljømæssige forhold. Systemet er godt og detaljeret beskrevet og er velimplementeret. Der findes detaljerede registreringer vedrørende væsentlig miljømæssige forhold.
God praksis for både intern og ekstern miljøkommunikation: Gode og relevante referater fra kvartalsmæssige miljøgruppemøder, jævnlig opdatering af hjemmeside med relevant miljøinformation, udarbejdelse af diverse brochurer/foldere, deltagelse i messer.
God praksis for jævnlige brandøvelser og bevidsthed om nødberedskab.
Virksomheden fremstår pæn og ryddelig.

Forbedringsmuligheder:
Opdatering af gældende lov og evaluering af overholdelse af lov kan med fordel tydeliggøres.

Audit 6/10-06

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved audit den 6/10-06:

Konklusion:
Besma har et veldokumenteret miljøledelsessystem, der fungerer fint. Systemet er endvidere velimplementeret. Det er spændende at følge Besmas udvikling og salg af miljørigtige rengøringsmidler og -løsninger.

Styrker:
Flot ledelsessystem, der er meget veldokumenteret. Firmaet er meget miljøbevidst og det er bredt funderet i både produktion, salg og udvikling. Firmaet “ånder” af miljø. Der tages ansvar for, at de miljømæssige forhold er i orden i hele organisationen. Det interne auditsystem er fint og godt. Flot miljøkommunikation på nettet.

Forbedringsmuligheder:
Firmaet er i den situation, at deres forretningsmål og miljømål smelter sammen, idet deres berettigelse og mission på markedet er netop at sælge miljøvenlige rengøringsmidler. Det er derfor nærliggende at lave miljømål, der tager sigte på at forbedre dokumentation i hvad den miljømæssige effekt for en virksomhed eller for en normal dansk husholdning er i at skifte fra de “normale rengøringsmidler” til Besma-produkter. Dette miljømål skal kunne dokumenteres og vil få stor betydning for de videre strategier for miljøet hos Besma.

Se på mulighederne på salg indenfor detailmarkedet. Efter behov kan der senere blive set på salg indenfor den internationale dimension (arbejdet med Danida i udviklingslande) og fødevareområdet.

//activecampaign