MILJØ - DET NYTTER NOGET

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Besma

MILJØ – DET NYTTER NOGET

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Miljø

Man kan ikke sige Besma uden også at sige miljø. Helt fra begyndelsen har miljøarbejdet haft hovedrollen hos Besma. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001. Der bliver således ikke produktudviklet eller produceret uden, at der er taget højde for påvirkning af både arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

Besma har vist, at det er muligt at fremstille gode, effektive og miljøvenlige rensevæsker gennem mange år. Gennem god, daglig dialog med branchens professionelle slutbrugere, lykkedes vi med at levere omkostningseffektive løsninger, der samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og giver minimal belastning i det eksterne miljø.

MILJØPOLITIK

 • Besma vil
  produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkning til miljøtænkning hos brugerne skal ske gennem intensiv markedsføring.

 • aktivt forebygge forurening og gennem planlægning af produktionen sikre, at vor påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt,
 • informere og motivere teknikere og håndværkere, der udfører arbejde på og for Besma og derigennem sikre at der handles i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven,
 • uddanne og motivere vore medarbejdere til, såvel internt som eksternt, at handle i overensstemmelse med denne politik og med baggrund i renere teknologi princippet,
 • give vore medarbejdere optimale betingelser på arbejdspladsen, så arbejdet til enhver tid kan udføres sikkert for både sikkerhed og sundhed og det omgivende miljø,
 • bruge miljøarbejdet til at gøre Besma til en attraktiv arbejdsplads,
 • ud over de sædvanlige parametre prioritere råvare leverandører efter produktdokumentation, teknisk knowhow samt produkternes miljødata og kvalitet,
 • igennem åbenhed til alle relevante interessenter og samarbejdspartnere vedligeholde en positiv miljøudvikling, og dermed løbende forbedre vores indsats på miljøområdet,
 • deltage aktivt i en positiv dialog med myndigheder og efterleve den gældende relevante lovgivning og andre krav, og generelt handle i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens hensigt.

 

Vejle, 31. maj 2023 Claus Fjendbo Adm. direktør, miljøansvarshavende

Miljøtanker

Der er så meget, man kan gøre, hvis der virkelig skal gøres noget for miljøet. Og man bliver aldrig færdig – så hvorfor begynde? Fordi der skal så lidt til, før det mærkes, overalt. Vi behøver ikke allesammen blive ISO 14001 miljøcertificeret. – Men nogle af os skal, så vi får viden om, hvad miljøarbejdet egentlig handler om! – Og dermed kan dele erfaringerne med kunder og brugere, interessenter.

Miljøhandlinger

Når vi følger Besmas miljøpolitik, får vi:

 • et bedre arbejdsmiljø
 • mindre belastning på eksternt miljø.

Når du følger Besmas vejledning i valg af rensevæsker og brugen af dem, forbedrer du dit arbejdsmiljø og skåner samtidig miljøet.

N

Miljøvalg

Træf det rigtige valg! Et valg af rensevæsker er også en holding til miljøet, både arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

 

 

KLIMARAPPORT 2022

I år er vi gået endnu et spadestik dybere ned i den grønne dagsorden, og derfor har vi udarbejdet klimaregnskaber for 2022.
Vores ambition er at skabe en større klimabevidsthed og miljøindsigt hos os selv.

Læs klimarapporten 2022 her

Besma Klimarapport 2022
FN Verdensmål

Hos Besma arbejder vi med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi arbejder med de 6 nedenstående mål:

Ligestilling mellem kønnene

Sundhed & Trivsel

Delmål 3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres

Hvordan:

Besma vil produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkningen til miljøtænkning hos brugerne skal ske gennem intensiv markedsføring.

Besma vil uddanne og motivere vore medarbejdere til, såvel internt som eksternt, at handle i overensstemmelse med denne politik og med baggrund i renere teknologiprincippet.

Besma vil give vore medarbejdere optimale betingelser på arbejdspladsen så arbejdet til enhver tid kan udføres sikkert for både sikkerhed og sundhed og det omgivende miljø.

Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene

Hvordan:

Besma vil uddanne og motivere vore medarbejdere til, såvel internt som eksternt, at handle i overensstemmelse med denne politik.

Ligestilling mellem kønnene

Bæredygtig energi

Delmål 7.1.2 Andel af befolkning, som primært anvender rene brændstoffer og ren teknologi.
/ 7.2.1 Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug.

Hvordan:

Fokus på at ”huset” Besma bliver en andel af dem, som primært anvender rene brændstoffer og ren teknologi i den daglige drift.

Ligestilling mellem kønnene

Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål: 12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Hvordan:

Besma vil produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkningen til miljøtænkning hos brugerne skal ske gennem intensiv markedsføring.

 • Fokus på forbruget af ikke let bionedbrydelige overflade aktive stoffer.
 • Besma vil ikke produktudvikle med sensibiliserende / allergifremkaldende råvarer.

Besma vil aktivt forebygge forurening og gennem planlægning af produktionen sikre, at vores påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt.

Delmål: 12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hvordan:

Besma anvender og genanvender emballage (tromler og palletanke). Disse sendes efterfølgende til genbrug. Pap / plast anvendt i produktionen samles og sendes til genbrug.

Ligestilling mellem kønnene

Klimaindsats

Delmål: Reducere udledningen af drivhusgasser.

Hvordan:

Besma vil produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkningen til miljøtænkning hos brugerne skal ske gennem intensiv markedsføring.

Påvirke slutbrugeren til at anvende så få rensevæsker som muligt, med så lille en dosering som muligt.
Besma producerer koncentrerede rensevæsker, så kunden skal bruge / forbruge mindre emballage, som giver mindre transport.

Ligestilling mellem kønnene

Livet i havet

Delmål 14.1 Alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres.

Hvordan:

Besma har produktudviklet rensevæsker til Offshore / Onshore industrien som er HOCNF godkendte, hvis retningslinjer er reguleret af OSPAR COMMISSION.