VERDENSMÅL

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Besma

VERDENSMÅL

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

FN Verdensmål

Hos Besma arbejder vi med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi arbejder med de 6 nedenstående mål:

Ligestilling mellem kønnene

Sundhed & Trivsel

Delmål 3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres

Hvordan:

Besma vil produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkningen til miljøtænkning hos brugerne skal ske gennem intensiv markedsføring.

Besma vil uddanne og motivere vore medarbejdere til, såvel internt som eksternt, at handle i overensstemmelse med denne politik og med baggrund i renere teknologiprincippet.

Besma vil give vore medarbejdere optimale betingelser på arbejdspladsen så arbejdet til enhver tid kan udføres sikkert for både sikkerhed og sundhed og det omgivende miljø.

Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene

Hvordan:

Besma vil uddanne og motivere vore medarbejdere til, såvel internt som eksternt, at handle i overensstemmelse med denne politik.

Ligestilling mellem kønnene

Bæredygtig energi

Delmål 7.1.2 Andel af befolkning, som primært anvender rene brændstoffer og ren teknologi.
/ 7.2.1 Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug.

Hvordan:

Fokus på at ”huset” Besma bliver en andel af dem, som primært anvender rene brændstoffer og ren teknologi i den daglige drift.

Ligestilling mellem kønnene

Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål: 12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Hvordan:

Besma vil produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkningen til miljøtænkning hos brugerne skal ske gennem intensiv markedsføring.

  • Fokus på forbruget af ikke let bionedbrydelige overflade aktive stoffer.
  • Besma vil ikke produktudvikle med sensibiliserende / allergifremkaldende råvarer.

Besma vil aktivt forebygge forurening og gennem planlægning af produktionen sikre, at vores påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt.

Delmål: 12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hvordan:

Besma anvender og genanvender emballage (tromler og palletanke). Disse sendes efterfølgende til genbrug. Pap / plast anvendt i produktionen samles og sendes til genbrug.

Ligestilling mellem kønnene

Klimaindsats

Delmål: Reducere udledningen af drivhusgasser.

Hvordan:

Besma vil produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkningen til miljøtænkning hos brugerne skal ske gennem intensiv markedsføring.

Påvirke slutbrugeren til at anvende så få rensevæsker som muligt, med så lille en dosering som muligt.
Besma producerer koncentrerede rensevæsker, så kunden skal bruge / forbruge mindre emballage, som giver mindre transport.

Ligestilling mellem kønnene

Livet i havet

Delmål 14.1 Alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres.

Hvordan:

Besma har produktudviklet rensevæsker til Offshore / Onshore industrien som er HOCNF godkendte, hvis retningslinjer er reguleret af OSPAR COMMISSION.

//activecampaign